Algemene Voorwaarden

Liever de algemene voorwaarden in PDF formaat? Klik hier!

KVK NR. 91377510


Inhoud:

Algemene voorwaarden

Aanbiedingen en opdrachten
Prijzen
Levering en risico

Retourbeleid / afkoelperiode
Afnameplicht
Toleranties
Betaling

Faillissement etc.
Eigendomsvoorbehoud
Aansprakelijkheid
Vrijwaring
Overmacht

Toepasselijk recht


Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of Powerfull Sales Promotion B.V. Nederland.

2. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken mits daarvoor toestemming gegeven is, waartoe alleen de directie van Powerfull Sales Promotion B.V. bevoegd is. Een zodanig beding heeft slecht gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.

3. Met de term (afnemer) wordt hierna bedoeld de wederpartij van Powerfull Sales Promotion B.V. bij aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voorvloeiende verbintenissen.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle offertes van Powerfull Sales Promotion B.V. en de verbintenissen tussen Powerfull Sales Promotion B.V. en de afnemer uitsluitend de hierna volgende voorwaarden.

5. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

6. Powerfull Sales Promotion B.V. behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat daar door reeds gesloten overeenkomsten, als mede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, op enigerlei wijzigen zullen worden aangetast. De wederpartij zal tenminste één maand voor genoemde wijziging schriftelijk worden geïnformeerd.

7. Eventuele nietigheid, partiële nietigheid, of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige onverlet.

Aanbiedingen en opdrachten

1. Alle aanbiedingen van Powerfull Sales Promotion B.V. met de daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven en worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door Powerfull Sales Promotion B.V. binnen drie werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.

2. Powerfull Sales Promotion B.V. is - ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan - eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk per email, fax of andere gelijksoortige communicatie heeft aanvaard, dan wel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.

Prijzen

1. Opgegeven of overeengekomen prijzen - alleen schriftelijk - gelden voor franco leveringen vanaf € 500 - binnen Nederland op de door de afnemer aangegeven locatie. Onze prijzen zijn incl. verpakkingskosten en excl. BTW.

2. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, verzekeringspremies, grondstoffen- en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen ten opzichte van de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van de kostprijs van Powerfull Sales Promotion B.V. leidt, heeft Powerfull Sales Promotion B.V. het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan afnemer te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.

Levering en risico

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Powerfull Sales Promotion B.V. opgegeven levertijden nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen zal Powerfull Sales Promotion B.V. eerst in verzuim raken per schriftelijk aangetekend poststuk. Indien Powerfull Sales Promotion B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft, die door of vanwege de afnemer moeten worden verstrekt, gaan de leveringstermijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens, dan wel hulpmiddelen in het bezit zijn van Powerfull Sales Promotion B.V. .

2. Onze levertijd is minimaal 2 weken, mits de goederen op voorraad zijn.

3. Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/ of door de goederen voor hem en/of derde mocht ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering in art. 5 sub b.

Retourbeleid / Afkoelperiode

Consumenten hebben een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn o.a. gepersonaliseerde producten/maatwerk. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden.

Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. Powerfull Sales Promotion B.V. zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.

Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.

Wij adviseren om bij retournering te kiezen voor de pakketpost van PostNL. Voor verzending van een pakket tot 10 kg (met Track & Trace) betaalt u € 6,95 (dit is een adviesprijs). Kijk voor de definitieve prijs op de website van PostNL.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Powerfull Sales Promotion B.V. kenbaar te worden gemaakt. Stuurt u ons hiervoor een brief of e-mail. Vermeldt u hierbij a.u.b. in ieder geval uw volledige naam en bestelnummer en de artikelen die u wenst te annuleren, ruilen of retourneren. Ter verbetering van onze klantenservice zouden wij het op prijs stellen wanneer u ons de reden hiervan laat weten. U bent hier uiteraard conform de wet Koop op afstand niet toe verplicht.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Powerfull Sales Promotion B.V. heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen na retourmelding aan u terugbetaald.

Retouradres:
Powerfull Sales Promotion B.V.
Schalmei 41
6904 PZ Zevenaar

Afnameplicht

1. Afnemer is verplicht het voor het verrichten van de prestatie door Powerfull Sales Promotion B.V. noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van gekochte goederen.

2. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan een afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

3. Bij weigering van afname is afnemer aan Powerfull Sales Promotion B.V. een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Powerfull Sales Promotion B.V. uit de afname weigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Powerfull Sales Promotion B.V. ter zake van de tekortkomingen van de afnemer.

4. Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden met instemming van Powerfull Sales Promotion B.V. , waartegenover Powerfull Sales Promotion B.V. voorwaarde kan stellen.

Toleranties

1. Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de volgende afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het in totaal in één ( 1) soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaaf gelden.

2. Ten aanzien van de kleur geldt dat geringe afwijken geen redenen zijn voor afkeuring.

3. Ten aanzien van de afmetingen geldt dat de toelaatbare afwijking 5% zowel in de lengte als de breedte kan zijn.

Betaling

1. Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door Powerfull Sales Promotion B.V. worden gefactureerd.

2. Betaling dient te geschieden voor de levering binnen dertig dagen na factuurdatum te doen toekomen aan Powerfull Sales Promotion B.V. , door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank- of girorekening van Powerfull Sales Promotion B.V.

3. Een beroep op schuldverrekening is afnemer niet toegestaan.

4. Indien afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft Powerfull Sales Promotion B.V. het recht vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 2.5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt, onverminderd haar verder toekomende rechten ter zake.

5. De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van 250 Euro.

6. Indien Powerfull Sales Promotion B.V. met twee of meer afnemers, natuurlijke of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is een ieder hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

7. Powerfull Sales Promotion B.V. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer betaling vooruit te verlangen of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van afnemers betalingsverplichtingen.

8. Bij nieuwe (nog niet bij ons geregistreerde) klanten zal de eerste order vooruit betaald dienen te worden. Daarvoor zal u vooraf een pro-forma factuur (inclusief BTW) ontvangen. Na betaling van deze pro-forma factuur zullen de goederen besteld en verzonden worden naar u (met inachtneming van de levertijd zoals beschreven in ‘levering en risico’ onder 2). Op dat moment ontvangt u ook een definitieve factuur.

9. Betaling van de afnemer strekken allereerst tot voldoening van verschuldigde kosten en renten en daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur, ook al wordt bij de betaling een andere instructie vermeld.

10. Reclame schort de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op. Alle rechtsvorderingen van Powerfull Sales Promotion B.V. op de wederpartij zullen eerst verjaren na verloop van 20 jaren.

Faillissement etc.

Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Powerfull Sales Promotion B.V. gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, als mede in geval van zijn faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien afnemer zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt opgeschort van zijn bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, word afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Powerfull Sales Promotion B.V. na keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Powerfull Sales Promotion B.V. toekomende rechten, zonder dat in gebrekenstelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Powerfull Sales Promotion B.V. op afnemer direct opeisbaar en is Powerfull Sales Promotion B.V. gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Powerfull Sales Promotion B.V. geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen - met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten - uithoofde van overeenkomsten tot levering van goederen en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en afnemer in verzuim is c.q. Powerfull Sales Promotion B.V. goede grond heeft te vrezen dat afnemers in verzuim zal geraken met de betaling, kan zij zonder voorafgaande ingebrekenstelling, de geleverde goederen, onverwijld terugvorderen. De afnemer verleend haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan dan door Powerfull Sales Promotion B.V. zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden, niet tegenstaande haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

2. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens dan wel bij afnemer, verkrijgt Powerfull Sales Promotion B.V. het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijke geleverde zaken. Voor zover deze mede-eigendom nog een levering vereist is, geschied die levering bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan.

3. Het risico voor de goederen waarop als gevolg van lid a van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij de afnemer. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging, en teniet gaan. Het is afnemer niet toegestaan de eventuele aanspraak op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zaken van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

4. Afnemer is gehouden om eenieder die op door Powerfull Sales Promotion B.V. geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Powerfull Sales Promotion B.V. , beslag legt, dan wel in geval van bewind of faillissement van afnemer zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Powerfull Sales Promotion B.V. , dat Powerfull Sales Promotion B.V. eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van gebeurde van een direct opeisbare boete ter grote van € 5000 of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele plicht tot schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

1. Powerfull Sales Promotion B.V. aanvaardt aansprakelijkheid voor door afnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.

3. In afwijking van lid a en lid b van dit artikel aanvaardt Powerfull Sales Promotion B.V. geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de levertijden als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van afnemer.

4. Ieder recht op schadevergoeding van afnemer jegens Powerfull Sales Promotion B.V. vervalt in geval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien afnemer aan die goederen werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.

5. Powerfull Sales Promotion B.V. is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

6. Powerfull Sales Promotion B.V. is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het is gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Powerfull Sales Promotion B.V. .

7. Powerfull Sales Promotion B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid van het onjuist bereiken van enig bericht. Onder bericht verstaat men ieder bericht dat door Powerfull Sales Promotion B.V. is verzonden doch met name e-mail, mailings, fax of enig soortgelijk communicatie middel.

Vrijwaring

Powerfull Sales Promotion B.V. zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens afnemer zou zijn. Afnemer vrijwaart Powerfull Sales Promotion B.V. tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomst met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie t.b.v. Powerfull Sales Promotion B.V. bedingen.


Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de leverings- en betalingsverplichtingen van Powerfull Sales Promotion B.V. opgeschort. Indien de periode waarin men door overmacht nakoming van de verplichtingen door Powerfull Sales Promotion B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. Indien Powerfull Sales Promotion B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijke aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn begrepen: bij Powerfull Sales Promotion B.V. of derden die Powerfull Sales Promotion B.V. gebruikt of bij toeleveranciers: brand, werkstaking of uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transport moeilijkheden, ernstige bedrijfstoringen; watersnood, oorlog, rellen of oproer, mobilisatie; niet tijdige of behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven; maatregelen van overheidswege waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden, ingrijpende wijzingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen of energie, alles ongeacht of de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzienbaar was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en/of verbintenissen tussen Powerfull Sales Promotion B.V. en de wederpartij is enkel het Nederlands recht van toepassing. Bij de interpretatie van de tekst van de onderhavige algemene voorwaarden is de letterlijke tekst doorslaggevend. Bij interpretatieverschillen over de letterlijke tekst geldt genoemde interpretatie zoals deze naar de Nederlandse maatschappelijke opvattingen voor juist wordt aangezien.